Tytuł Projektu:

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach

Projekt współfinansowany z środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Nr w Krajowym Systemie Informatycznym:  POIS.02.01.00-00-001/09

Krótki opis projektu

Projekt zlokalizowany jest w woj. świętokrzyskim. Ma na celu systemowe i kompleksowe zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z m. Kielce i 17 gmin.
Planowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) rozwiązanie technologiczne oparte jest na mechaniczno–biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych (ZOK) oraz pochodzących z selektywnej zbiórki wraz z separacją i kierowaniem do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Unieszkodliwiane będą również odpady wielkogabarytowe i budowlane.

Zakład dzięki zastosowaniu najnowszych technik i technologii, takich jak separatory optyczne i balistyczne do sortowania, jak również wielu innych urządzeń spełniających wymagania BAT oraz zastosowanie technologii:

 • produkcji paliwa alternatywnego,
 • fermentacji beztlenowej odpadów komunalnych z odzyskiem metanu
 • kompostowania dynamicznego i statycznego
 • odzysku energii elektrycznej (z biogazu) i cieplnej (z biogazu, geotermalnej i rekuperacji),
 • oczyszczania ścieków (fotokatalitycznego i wymiany jonowej),
 • oczyszczania powietrza (biofiltracja, fotokataliza, dekontaminacja, redukcja ozonowa)
 • będzie jednym z najnowocześniejszych zakładów w swojej branży.

Zasadnicze elementy ZUO:

część mechaniczna - hala przyjęcia i instalacja mechanicznego sortowania/separacji zarówno ZOK, jak i selektywnie zbieranych odpadów recyclingowych, instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych, instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, instalacja do produkcji RDF.
część biologiczna - instalacja suchej fermentacji frakcji biodegradowalnej ZOK (SUB) i odpadów zielonych, instalacja intensywnej stabilizacji tlenowej w zamkniętych komorach i dojrzewania stabilizatu w otwartych boksach, instalacja kogeneracji biogazu ujętego z procesu fermentacji i z rekultywowanych kwater składowiska.
obiekty towarzyszące w tym: gruntowe, bezprzeponowe wymienniki ciepła (GWC), zakładowa oczyszczalnia ścieków oraz odcieków składowiskowych generowanych przez zakład

Wyposażenie techniczne ZUO:

 • 2-potokowa waga najazdowa 60 Mg
 • 5 sit bębnowych
 • 1 sito wibracyjne
 • 3 rozdrabniacze
 • 4 separatory metali
 • 12 separatorów NIR (opto-pneumatycznych)
 • 4 separatory balistyczne
 • 2 komory suchej fermentacji
 • 6 sekcji kompostowania dynamicznego
 • 8 sekcji kompostowania statycznego
 • 8 zespołów gruntowych wymienników ciepła
 • 2 zespoły generatorów (bio)gazowych
 • 3 linie oczyszczania ścieków
 • ~1,5 km przenośników taśmowych
 • ~3,5 ha dróg i placów
 • ~80 000 m3 kubatury budynków

Projekt obejmuje ponadto rekultywacje składowiska odpadów o pow. 4,5 ha.

Podstawowe parametry techniczne

Zdolność do przetworzenie 100% zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych wytworzonych na terenie Regionu 4 woj. świętokrzyskiego:

 • Zmniejszenie ilości odpadów składowanych - o 75%
 • Unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych -  100%
 • Odzysk surowców recyklingowych - >60% masy dostarczonej w odpadach zmieszanych
 • Produkcja RDF z odpadów zmieszanych - 11% masy dostarczonych odpadów zmieszanych
 • Produkcja kompostu rekultywacyjnego - 25% masy dostarczonych odpadów zmieszanych
 • Stopień recyklingu wody w zakładzie - >80% w obiegu zamkniętym
 • Konsumpcja energii cieplnej ze źródeł zewn. - 0% (samowystarczalny)

Konsumpcja energii elektrycznej ze źródeł zewn.:

 • w okresie letnim - 0% (samowystarczalny)
 • w okresie zimowym - 25% zużycia ogólnego ZUO

Finansowanie projektu

Lp. Ogółem

tys. PLN

248 783 402,64  

struktura

100%

1 Dotacja z Funduszu Spójności 165 076182,00 66,35%
2 Środki PGO-Kielce 19 707 220,64 7,92%
3 Pożyczka preferencyjna NFOŚiGW 64 000 000,00 25,73%

 

Okres realizacji

Okres realizacji prac projektowych i robót budowlano-montażowych Projektu – do 48 m-cy.

Opracował:

mgr inż. Sławomir Wnuk, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach, e-mail: jrp.pgo.kielce@gmail.com, tel.: +48 667 148 420