Jednostka Realizująca Projekt

W celu prawidłowej realizacji projektu każdy Beneficjent środków z Funduszu Spójności zobowiązany jest do ustanowienia Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO oraz powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP).

Tryb powoływania MAO zależy od rodzaju jednostki powołującej i obowiązujących dla niej przepisów. MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji. Za zobowiązania MAO odpowiada Beneficjent.

Koordynacja, nadzór i zarządzanie Projektem realizowane jest przez MAO we współpracy z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt.

JRP jest odpowiedzialna za bezpośredni nadzór i monitorowanie przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, wymogami i przepisami prawa.

Jednostce Realizującej Projekt zostały powierzone następujące czynności:

 • realizacja Projektu zgodnie z zapisami Decyzji Komisji Europejskiej, wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz decyzjami Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO;
 • współpraca z Komisją Europejską, IZ, IP oraz IW;
 • przygotowanie i aktualizacja załączników do Umowy o dofinansowanie;
 • zapewnienie płynności finansowej Projektu;
 • przygotowanie stosownych wniosków i dokumentów w celu pozyskiwania środków niezbędnych do płynnej realizacji Projektu;
 • zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz Harmonogramem rzeczowo – finansowym;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz jej przechowywanie;
 • współpraca z IPZ II w zakresie uzgadniania dokumentów przetargowych i organizowania przetargów;
 • opracowania do IPZ II niezbędnych raportów i sprawozdań;
 • nadzór i współpraca z wykonawcami robót i Inżynierem.
 • prowadzenie działań informacyjnych;
 • zespół tworzą specjaliści w wymaganych zadaniami JRP branżach.