Aktualny system gospodarki odpadami nie jest zgodny z żadnymi obowiązującymi aktami prawa i dyrektywami. Brak odpowiednich instalacji całkowicie uniemożliwia spełnienie wymogów dotyczących redukcji bioodpadów kierowanych na składowisko, stawianych przez w/w podstawowe akty prawne UE, Traktat akcesyjny RP, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) oraz krajowe regulacje prawne implementujące ich zapisy. Osiągnięcie odpowiednich limitów wynikających z tzw. dyrektywy „opakowaniowej” [Dyrektywa 94/62/WE] i „składowiskowej” [Dyrektywa 1999/31/WE] na obszarze oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia nie będzie możliwe bez podjęcia natychmiastowych działań inwestycyjnych.

Obecnie, poza nieznacznym odzyskiem odpadów z selektywnej zbiórki (na poziomie 1%) takich jak szkło, tworzywa sztuczne, papier czy metale wszystkie odpady z terenu powiatu kieleckiego podlegają unieszkodliwianiu poprzez deponowanie na składowiskach - głównie w Promniku i Przededworzu, gm. Chmielnik, powiat kielecki.

Dodatkowym impulsem do pilnej realizacji analizowanej inwestycji jest fakt, że pojemność składowiska w Przededworzu zostanie wyczerpana w ciągu najbliższych lat, a wg WPGO dla woj. świętokrzyskiego z 2007 r., do 2011 roku 11 z 24 czynnych obecnie składowisk odpadów na terenie województwa świętokrzyskiego zostanie zamkniętych.

Z powyższego wynika, że w nieodległej przyszłości ZUO w Promniku będzie podstawowym elementem nowego systemu gospodarki odpadami w Kielcach i na terenie powiatu kieleckiego oraz istotnym elementem systemu regionalnego, którego realizacja warunkuje osiągniecie celów zintegrowanego uporządkowania gospodarki odpadami.

Jednym z głównych celów gospodarki odpadami komunalnymi jest ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji, które będą trafiać na składowiska. Wymaga to zastosowania wysoko wyspecjalizowanych systemów wydzielania i odzysku tego typu odpadów i będzie to głównym zadaniem planowanego ZUO w Promniku.

Zakład Unieszkodliwienia Odpadów będzie zlokalizowany na terenie powiatu kieleckiego w gminie Strawczyn, w miejscowości Promnik. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane dla miasta Kielce (powiat grodzki) i 15 gmin powiatu kieleckiego, ziemskiego: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Sitkówka - Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk i Łopuszno i dodatkowo, po roku 2013 - gm. Małogoszcz (powiat jędrzejowski), a po roku 2015 – gm. Chmielnik i gm. Pierzchnica (powiat kielecki) – w wyniku wyczerpania pojemności i zamknięcia prawie połowy składowisk odpadów na terenie woj. świętokrzyskiego, w tym składowiska Potok Mały k/Jędrzejowa (2015) i Podedworze k/Chmielnika (2017). Na rozpatrywanym terenie, w dającej się przewidzieć perspektywie (do 2028 roku), zamieszkiwać będzie około 400 tys. Mk generujących odpady w ilości średniej do 375 Mg/Mk/rok (do 500 Mg/Mk/rok - m. Kielce i ponad 260 Mg/Mk/rok na pozostałym obszarze projektu).

Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadowej w obrębie działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach.

Projekt ma przede wszystkim przyczynić się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm dotyczących tej dziedziny ochrony środowiska, w tym w szczególności aktów prawnych UE

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w Promniku to zadanie polegające na budowie od podstaw nowego zakładu na bazie istniejącego Składowiska Odpadów (komunalnych) w Promniku oraz spółki-Beneficjenta, w tym przypadku Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach.

W świetle „Ustawy o Zmianie Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz niektórych innych ustaw” z 15 lipca 2011 roku, gminy od stycznia 2012 mają za zadanie m.in.:

Zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami: regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. (wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z 2012 roku, ZUO spełnia warunki takiej instalacji)
Ustanowić selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.
Zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Zadania te dla gmin powiatu kieleckiego nie są możliwe do wykonania bez realizacji budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku.

Szczegółowe cele i zadania gospodarki odpadami na obszarze województwa świętokrzyskiego przedstawione zostały w „Planie Gospodarki Odpadami dla województwa świętokrzyskiego” na lata 2007-2011 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2019, przyjętego uchwałą nr IX/152/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2007 r.

Projekt jest zgodny z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, Planu Gospodarki Odpadami dla m. Kielc i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kieleckiego, które przewidują budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów zlokalizowanego na terenie istniejącego składowiska odpadów w Promniku.

Zgodnie ze spójnymi zapisami powyższych planów przewidywaną metodą biologicznego unieszkodliwiania odpadów jest fermentacja ich frakcji organicznej. Co więcej Zakład w Promniku jest w planach szczebla wojewódzkiego i miejskiego wskazywany, jako regionalne centrum unieszkodliwiania odpadów. Projekt zatem w pełni wpisuje się w założenia planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa świętokrzyskiego w rejonie centralnym, tj. dotyczącym obszaru oddziaływania przedsięwzięcia, planuje się budowę od 1 do 2 rejonowych zakładów gospodarki odpadami oraz punktu magazynowania odpadów z akcji ratowniczych. Jednocześnie planowane jest termiczne przekształcanie paliw alternatywnych w cementowniach.

Zadania ZUO

Zadaniem ZUO będzie unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów z selektywnej zbiórki w wysokoefektywnym procesie ich wielostopniowej, mechaniczno-biologicznej przeróbki.
Podstawowymi produktami powyższych procesów będą:

  • kompost rekultywacyjny
  • paliwa alternatywne
  • surowce wtórne jak: makulatura/karton, złom Fe/nFe, opakowania plastikowe PET, folie (PE), szkło, opakowania Tetra Pack
  • energia (elektryczna i cieplna) uzyskiwana z biogazu fermentacyjnego i składowiskowego w wyniku kogeneracji,
  • kruszywa recyklingowe i mineralne uzyskiwane w wyniku demontażu odpadów budowlanych i sortowania/segregacji zmieszanych odpadów komunalnych
  • oraz odpady poprocesowe – niebezpieczne kierowane do unieszkodliwienia w specjalistycznych zakładach, obojętne kierowane do unieszkodliwiania poprzez złożenie w misie składowiska

W celu Zarządzania Projektem Beneficjent powołał w 2007 r. w swojej strukturze Jednostkę Realizującą Projekt (JRP).