Zakład Unieszodliwiania Odpadów

Zadaniem ZUO jest unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów z selektywnej zbiórki w wysokoefektywnym procesie ich wielostopniowej, mechaniczno-biologicznej przeróbki.

Podstawowymi produktami powyższych procesów są:

  • kompost rekultywacyjny
  • paliwa alternatywne
  • surowce wtórne: makulatura/karton, złom Fe/nFe, opakowania plastikowe PET, folie (PE), szkło, opakowania Tetra Pack
  • energia (elektryczna i cieplna) uzyskiwana z biogazu fermentacyjnego i składowiskowego w wyniku kogeneracji,
  • kruszywa recyklingowe i mineralne uzyskiwane w wyniku demontażu odpadów budowlanych i sortowania/segregacji zmieszanych odpadów komunalnych
  • oraz odpady poprocesowe – niebezpieczne kierowane do unieszkodliwienia w specjalistycznych zakładach, obojętne kierowane do unieszkodliwiania poprzez złożenie w misie składowiska

Składowisko

Istniejące składowisko odpadów komunalnych położone jest na gruntach miejscowości Promnik na południe od zabudowań, w odległości ok. 15 km od centrum Kielc. Istniejące składowisko wraz z zapleczem technicznym zajmuje działkę numer 683/2 (Obręb Promnik, gmina: Strawczyn), o powierzchni 28,48 ha, a całkowita powierzchnia terenu, do którego eksploatator składowiska posiada prawo dysponowania wynosi 143,07 ha.

Składowisko posiada aktualne pozwolenie na jego eksploatację. Odpady powstające na terenie miasta Kielce i 15 gmin składowane są obecnie na III kwaterze składowiska oddanej do eksploatacji w 2009 roku. Kwatera ta ma pojemność 680 000 m3. W momencie wykorzystania możliwości składowych kwatery III zostanie ona zamknięta i rozpoczęty zostanie proces jej rekultywacji. Wówczas odpady przeznaczone do składowania skierowane zostaną na kwaterę IV, której budowa została ukończona z końcem 2021 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w najbliższej perspektywie chce ograniczyć składowanie śmieci. Będzie to realizowane na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest jeszcze większe wzmocnienie procesu segregacji odpadów.

Składowanie odpadów komunalnych odbywa się w sposób sektorowy i polega na układaniu poziomych warstw odpadów wraz z warstwą izolacyjno-dociążającą. Odpady są zagęszczane przy użyciu kompaktorów.