Cennik opłat za przyjmowanie odpadów

Zgodnie z art. 137 ust 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, PGO Sp. z o.o. z siedzibą w Promniku, ul. Św. Tekli 62, gm. Strawczyn informuje, że cena za przyjęcie do składowania 1 tony odpadów zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny w wysokości 4,00 zł. netto.

Główne obowiązki dostawcy odpadów:

  • dostarczenie wymaganych przez odbiorcę dokumentów (np. podstawowej charakterystyki odpadu, testów zgodności, wykazu pojazdów, którymi będą dowożone odpady, listy kierowców uprawnionych do podpisywania kwitów wagowych, inne.),
  • podanie rodzaju dostarczonych odpadów,
  • podanie gminy  z terenu której odpady pochodzą,
  • podanie danych koniecznych do wystawienia kwitu wagowego oraz faktury,
  • rozładowanie dostarczonych odpadów,
  • podpisanie kwitu wagowego
  • wystawienie karty przekazania odpadu (w odpowiedniej ilości egzemplarzy) oraz przekazanie jej do podpisu do PGO Sp. z o.o. w Promniku.

Odpady przyjmowane są według ich ciężaru. Każdy pojazd dostarczający odpady poddawany jest ważeniu. Pracownik Spółki (Klasyfikator odpadów) dokonuje oględzin odpadów pod względem ich zgodności z podstawową charakterystyką odpadu. Następnie kieruje dostawcę do miejsca rozładunku. Odpady poddawane są ponownym oględzinom po ich rozładunku. Przed wyjazdem z instalacji pojazd dostarczający odpady jest ponownie ważony. Na podstawie dokonanych ważeń wydawany jest dostawcy kwit wagowy będący podstawą rozliczenia finansowego z dostawcą.

Odbiorca ma prawo nie przyjąć odpadów w przypadku:

  • niedostarczenia przez dostawcę wymaganych dokumentów
  • dostarczenia prze dostawcę odpadów o kodzie niezgodnym z deklarowanym. Za zgodą dostawcy odbiorca jest uprawniony do zmiany kodu odpadu na rzeczywisty, w ramach obowiązującego cennika. W przypadku braku zgody dostawcy lub braku odpowiedniego kodu w cenniku odpad zostaje usunięty przez dostawcę z terenu zakładu. Koszt załadunku odpadów oraz ich wywozu ponosi dostawca.

Nie dopuszcza się do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych, a każda taka próba skutkuje powiadomieniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zabrania się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania.

Cennik opłat dla Biznesu

Cennik opłat dla Gmin

Zasady przyjmowania odpadów do składowania

Dostawca odpadów kierowanych do składowania zobowiązany jest do uprzedniego dostarczenia podstawowej charakterystyki odpadów oraz testów zgodności sporządzonych w oparciu o wymogi określone w ustawie o odpadach i rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015r. poz. 1277).

Podstawowe zasady przyjmowania odpadów na składowisko w Promniku określa Regulamin Przyjmowania Odpadów do ZUO w Promniku.
Dostawcy chcący nawiązać stałą współpracę z PGO Sp. z o. o. zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku do Prezesa Zarządu o wyrażenie zgody na przyjmowanie odpadów.