Cennik opłat za przyjmowanie odpadów

Zgodnie z art. 137 ust 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, PGO Sp. z o.o. z siedzibą w Promniku, ul. Św. Tekli 62, gm. Strawczyn informuje, że cena za przyjęcie do składowania 1 tony odpadów zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny w wysokości 4,00 zł netto.

Główne obowiązki dostawcy odpadów:

 • dostarczenie wymaganych przez odbiorcę dokumentów (np. podstawowej charakterystyki odpadu, testów zgodności, wykazu pojazdów, którymi będą dowożone odpady, lisy kierowców uprawnionych do podpisywania kwitów wagowych itp.)
 • podanie rodzaju dostarczonych odpadów
 • podanie gminy  z terenu której odpady pochodzą
 • podanie danych koniecznych do wystawienia kwitu wagowego oraz faktury
 • rozładowanie dostarczonych odpadów
 • podpisanie kwitu wagowego
 • wystawienie karty przekazania odpadu (w odpowiedniej ilości egzemplarzy) oraz przekazanie jej do podpisu do PGO Sp. z o.o w Promniku.

Odpady przyjmowane są według ich ciężaru. Każdy pojazd dostarczający odpady poddawany jest ważeniu. Pracownik wagi dokonuje oględzin odpadów pod względem ich zgodności z podstawową charakterystyką odpadu. Następnie kieruje dostawcę do miejsca rozładunku. Odpady poddawane są ponownym oględzinom po ich rozładunku. Przed wyjazdem z instalacji pojazd dostarczający odpady jest ponownie ważony. Na podstawie dokonanych ważeń wydawany jest dostawcy kwit wagowy będący podstawą rozliczenia finansowego z dostawcą.

Odbiorca ma prawo nie przyjąć odpadów w przypadku:

 • niedostarczenia przez dostawcę wymaganych dokumentów
 • dostarczenia prze dostawcę odpadów o kodzie niezgodnym z deklarowanym. Za zgodą dostawcy odbiorca jest uprawniony do zmiany kodu odpadu na rzeczywisty, w ramach obowiązującego cennika. W przypadku braku zgody dostawcy lub braku odpowiedniego kodu w cenniku odpad zostaje usunięty przez dostawcę z terenu zakładu. Koszt załadunku odpadów oraz ich wywozu ponosi dostawca.

Nie dopuszcza się do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych, a każda taka próba skutkuje powiadomieniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zabrania się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania.

Cennik opłat dla Gmin - obowiązujący od dnia 01.05.2022r.

Cennik opłat dla Biznesu - obowiązujący od dnia 11.07.2022r.

Zasady przyjmowania odpadów do składowania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015r. poz. 1277), od 1 stycznia 2016 r. oprócz podstawowej charakterystyki odpadu (o której mowa w ustawie o odpadach) dostawca odpadu ma obowiązek dostarczyć zarządzającemu składowiskiem wyniki badań laboratoryjnych spełniających następujące kryteria (poniżej wyszczególniono odpady przyjmowane na składowisko odpadów w Promniku):

 • dla odpadów o kodach: 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99 (niespełniających wymagań dla stabilizatu na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach), 19 06 04, 19 06 06, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 09:

parametr:  dopuszczalne graniczne wartości:
DOC - 800 mg/kg suchej masy
TDS - 60 000 mg/kg suchej masy

 • dla odpadów o kodach: 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12:

parametr: dopuszczalne graniczne wartości:
DOC - 800 mg/kg suchej masy
TDS - 60 000 mg/kg suchej masy
TOC - 5% suchej masy
LOI - 8% suchej masy
Ciepło spalania - 6 MJ/kg suchej masy

 

 • dla odpadów o kodach: 20 02 03, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 99:

parametr: dopuszczalne graniczne wartości:
TOC - 5% suchej masy
LOI - 8% suchej masy
Ciepło spalania - 6 MJ/kg suchej masy

Podstawowe zasady przyjmowania odpadów na składowisko w Promniku określa Regulamin Przyjmowania Odpadów do ZUO w Promniku.
Dostawcy chcący nawiązać stałą współpracę z PGO Sp. z o.o. zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku do Prezesa Zarządu o wyrażenie zgody na przyjmowanie odpadów.