O Firmie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. zostało utworzone aktem założycielskim w dniu 1 października 2001 r. formie spółki prawa handlowego. W dniu 27.02.2002 r. Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i otrzymała numer KRS 0000095525 na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach.

Spółka ma swoją siedzibę:
ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik, gm. Strawczyn

Spółka prowadzi działalność gospodarczą, której podstawowym przedmiotem działalności jest gospodarowanie odpadami. Działalność spółki obejmuje przede wszystkim.:

  • prowadzenie regionalnej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
  • zarządzanie składowiskami odpadów,
  • unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • selektywną zbiórka i sortowanie odpadów opakowaniowych,
  • produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii.

Przedmiot działalności zgodnie z wpisem do KRS obejmuje łącznie ponad 30 rodzajów działalności. Aktualnie podstawowym rodzajem działalności PGO jest gospodarowanie odpadami. 
PGO zajmuje się również rekultywacją nieczynnych kwater składowiska w Promniku i składowiska w Barczy oraz selektywną zbiórką odpadów na terenie m.Kielce.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. jest spółką prawa handlowego i prowadzi działalność w oparciu o Kodeks spółek handlowych.

Naczelną dewizą PGO Sp. z o.o. jest najwyższej jakości, kompleksowa obsługa klienta oraz harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym. Najważniejszym celem dla Spółki, jest świadczenie usług spełniających wymagania i oczekiwania Klientów oraz zmniejszenie do minimum negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko poprzez ciągłe doskonalenie. W tym celu w 2005 r. Spółka, jako jedyna z tej branży w kraju w tym czasie, wdrożyła politykę zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego oraz uzyskała certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. Aby spełnić wszystkie wymagania z zakresu ochrony środowiska, a także zmniejszyć strumień odpadów trafiających na składowisko PGO Sp. z o.o. podjęło się budowy regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zrealizowane zostało w celu zapewnienia kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych w IV regionie gospodarki odpadami województwa świętokrzyskiego. Nowo wybudowany Zakład powstał na terenie przyległym do istniejącego składowiska odpadów w Promniku. Jego zadaniem jest unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów z selektywnej zbiórki w wysokoefektywnym procesie ich wielostopniowej, mechaniczno-biologicznej przeróbki.

Struktura organizacyjna

Władzami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd. Na czele spółki stoi jednoosobowy Zarząd.

Przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie 115 osób (stan na dzień 19.08.2020)

Centrala
Telefon stacjonarny: 41 346-12-4441 346-12-43
E-mail: biuro@pgo.kielce.pl 

Numery telefonów wewnętrznych:

Prezes Zarządu - przez centralę
Dział Finansowo-Księgowy:

Główny Księgowy - wew. 2
Starszy referent ds. księgowości - wew. 2
Referent ds. księgowości - wew. 3
Starszy referent ds. kadr i płac - wew. 3

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - przez centralę
Logistyka i Marketing - wew. 4
Kontroling i Ochrona Środowiska -  wew. 5
Pełnomocnik ds RODO - wew. 2