Naczelną dewizą PGO Sp. z o.o. jest najwyższej jakości, kompleksowa obsługa klienta oraz harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym. Najważniejszym celem dla Spółki, jest świadczenie usług spełniających wymagania i oczekiwania Klientów oraz zmniejszenie do minimum negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko poprzez ciągłe doskonalenie. W tym celu w 2005 r. Spółka, jako jedyna z tej branży w kraju w tym czasie, wdrożyła politykę zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego oraz uzyskała certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. Aby spełnić wszystkie wymagania z zakresu ochrony środowiska, a także zmniejszyć strumień odpadów trafiających na składowisko PGO Sp. z o.o. podjęło się budowy regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zrealizowane zostało w celu zapewnienia kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych w IV regionie gospodarki odpadami województwa świętokrzyskiego. Nowo wybudowany Zakład powstał na terenie przyległym do istniejącego składowiska odpadów w Promniku. Jego zadaniem jest unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów z selektywnej zbiórki w wysokoefektywnym procesie ich wielostopniowej, mechaniczno-biologicznej przeróbki.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą, której podstawowym przedmiotem działalności jest gospodarowanie odpadami. Działalność spółki obejmuje przede wszystkim.:

  • prowadzenie regionalnej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
  • zarządzanie składowiskami odpadów,
  • unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • selektywną zbiórka i sortowanie odpadów opakowaniowych,
  • produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii.
  • Przedmiot działalności zgodnie z wpisem do KRS obejmuje łącznie ponad 30 rodzajów działalności. Aktualnie podstawowym rodzajem działalności PGO jest gospodarowanie odpadami. 

PGO zajmuje się również rekultywacją nieczynnych kwater składowiska w Promniku i składowiska w Barczy oraz selektywną zbiórką odpadów na terenie m. Kielce.

Zobacz jak segregować odpady i przekonaj się, że to jest proste.

Jak segregować odpady

Foto: www.gov.pl

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy.

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? Po kolei.

Karton po mleku to przykład opakowania wielo-materiałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad? Skorzystaj z naszej ściągi poniżej.

Zobacz jak segregować odpady i przekonaj się, że to jest proste.