Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku.

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a) mapy nie zapewniają dostępności.

Powody wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, osobą do kontaktu jest: Agnieszka Jędryka - agnieszka.jedryka@pgo.kielce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (41) 346 12 44 wew. 7. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku biurowego PGO Sp. z o. o. znajdującego się przy ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik, gm. Strawczyn od strony parkingu prowadzi chodnik dostosowany dla osób poruszających się na wózkach. Przy wejściu znajduje się dzwonek z wideo domofonem, którym klient powiadamia sekretariat o swojej obecności. Pracownik Sekretariatu może udzielić informacji głosowej klientowi lub pokierować do odpowiedniego wydziału. Winda z poziomu parteru pozwala na dotarcie na pierwsze piętro.
  2. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia zarówno na parterze jak i na piętrze. Łazienka na parterze i na piętrze jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. W budynkach nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych,
  4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.
  5. Przed budynkiem zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w PGO Sp. z o. o. po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Agnieszką Jędryką numer telefonu: 41 346 12 44 wew. 7, e-mail: agnieszka.jedryka@pgo.kielce.pl