W dniu 28.06.2021r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

W dniu 28 czerwca 2021r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGO Sp. z o. o. w Promniku. Zgromadzenie podjęło uchwały udzielające absolutorium Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej. Zatwierdziło również sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2020

Powrót